Lĩnh vực kinh doanh

본문


 

00 thiết bị xử lý nước thải

Khách hàng 00
Công suất xử lý 400㎥/일
Thiết bị chính (phương pháp) 물리생물학적처리 공법

 

00 thiết bị xử lý nước thải

Khách hàng 00
Công suất xử lý 400㎥ / ngày
Thiết bị chính (phương pháp) Phương pháp xử lý sinh lý

 

00 thiết bị xử lý nước thải

Khách hàng 00 trường đại học
Công suất xử lý 96㎥ / ngày
Thiết bị chính (phương pháp) Phương pháp xử lý sinh lý

 

00 thiết bị xử lý nước thải tại trạm dừng chân đường cao tốc

Khách hàng 00 công ty cổ phần
Công suất xử lý 300㎥ / ngày
Thiết bị chính (phương pháp) Phương pháp thi công

 

00 thiết bị xử lý nước thải

Khách hàng 00 công ty cổ phần
Công suất xử lý 100㎥ / ngày
Thiết bị chính (phương pháp) Kỹ thuật xử lý sinh học hóa học vật lý